Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Grupa Krynicka GOPR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej funkcjonującej pod adresem www.gopr-krynica.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - skany dokumentów papierowych.
 • skany dokumentów papierowych w formacie .pdf mogą być powiększane w odpowiednim oprogramowaniu  po ich pobraniu
 • rastrowe pliki graficzne typu plakaty i banery zawierające tekst pochodzące od innych instytucji z którym GK GOPR współpracuje

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Smetana

E-mail: l.smetana@gopr-krynica.pll

Telefon: 18 4 777 443

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka 

Adres: ul. Halna , 33-380 Krynica-Zdrój

E-mail: sekretariat@gopr-krynica.pl

Telefon: 18 4 777 444

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.